Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy niepaństwowe stanowią ok. 20 proc. ogólnej powierzchni leśnej kraju. Ponad 70 proc. Starostw powierza sprawy nadzoru nad gospodarką leśna w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Obowiązki właścicieli lasów, bez względu na formę własności, określa Ustawa o Lasach.

 

Nadleśnictwo Góra Śląska, zgodnie z zawartymi porozumieniami, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w powiecie Górowskim. Ogólna powierzchnia lasów nadzorowanych stanowi ponad 1.000 ha.  Zakres nadzoru obejmuje między innymi:

- odbiór (cechowanie) pozyskanego drewna i przygotowanie projektu świadectwa legalności (świadectwo wydaje Starostwo Powiatowe),

- nadzór nad wykonywaniem prac w lasach prywatnych zgodnie z zapisami w Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu,

- fachowe doradztwo z zakresu gospodarki leśnej,

 

Zgodnie z Ustawą o Lasach Lasy Państwowe są zobowiązane służyć radą i pomocą właścicielom lasów prywatnych w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Pozyskanie drewna w lesie prywatnym – krok po kroku

Pozyskanie w lesie objętym Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu (dalej „UPUL”)

Właściciel lasu objętego UPUL może prowadzić prace w lesie bez konieczności wnioskowania o wydanie decyzji ustalającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. Jedyny wyjątek stanowią sytuacje nadzwyczajne jak np. zniszczenie lasu wskutek czynników atmosferycznych lub konieczność przeprowadzenia zrębu sanitarnego.

Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami UPUL, np. w danym 10-leciu zaplanowano zabieg trzebieży późnej oraz pozyskanie masy 10m3 (metr sześcienny), a więc właściciel w ciągu 10 lat obowiązywania UPUL zobowiązany jest do wykonania zaplanowanego zabiegu z pozyskaniem nieprzekraczającym 10m3.

Właściciel lasu zobowiązany jest do powiadomienia Nadleśnictwa o planowanych pracach, a także wykonania ich pod nadzorem oraz w konsultacji z miejscowym leśniczym.

Pozyskanie w lesie nieobjętym UPUL, dla lasu sporządzono Inwentaryzację Stanu Lasu lub brak jest dokumentacji.

Właściciel lasu nieobjętego UPUL przed podjęciem prac winien uzyskać decyzję określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. W tym celu należy złożyć do Nadleśnictwa wypełniony wniosek (do pobrania poniżej). Wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej lub zjawić się osobiście gdzie pracownik pomoże Państwu w przygotowaniu wniosku. Następnie zostanie dokonana wizja lokalna stwierdzająca zasadność wniosku. Wszczęta procedura zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej, na podstawie której właściciel lasu będzie mógł prowadzić działania.

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze lub przelewem na konto urzęduW przypadku gdy dany grunt posiada kilku właścicieli należy wypełnić oświadczenie potwierdzające ich zgodę na prowadzenie prac w lesie prywatnym.

Po uzyskaniu decyzji należy zgłosić się do miejscowego Leśniczego, który wyznaczy drzewa w ramach planowanych trzebieży oraz rębni, a także pomoże podjąć decyzję dotyczącą poszczególnych drzew w ramach usuwania posuszu.

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy działek objętych Inwentaryzacją Stanu Lasu) należy uiścić opłatę za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji (Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I, pkt. 53. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłatę w wysokości 10 zł należy uiścić w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze lub przelewem na konto urzędu: 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

 

Kary za działanie niezgodne z UPUL lub decyzją (tudzież jej brakiem)

Prawo zobowiązuje właściciela lasu do działania zgodnie z UPUL lub otrzymaną decyzją. Prowadząc bezprawne lub niezgodne z UPUL/decyzją działania w lesie prywatnym właściciel naraża się m.in. na karę grzywny oraz orzeczenie o przepadku dotychczas pozyskanego drewna (np. art. 158 Kodeksu wykroczeń).

 

Znajdź swój las na mapie

W celu lokalizacji własnego lasu mogą Państwo skorzystać z ogólnie dostępnego Banku Danych o Lasach. Z listy warstw po prawej stronie mapy należy odznaczyć pola „Oddziały PGL LP” oraz „Wydzielenia PGL LP”, na uzyskanej mapie pozostaną jedynie lasy niepaństwowe (prywatne).

 

Dofinansowanie lasów prywatnych

Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o szereg dofinansowań w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR dotyczącej poddziałania 8.1

Więcej informacji o wsparciu na inwestycje leśno-zadrzewieniowe

 

Sprawami związanymi z lasami prywatnymi zajmuje się:

sp. ds. gospodarki łąkowo-rolnej Szymon Nowak tel. (65) 543 23 59

e-mail: S.Nowak@poznan.lasy.gov.pl


Wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe 2023-2027

Nadleśnictwo Góra Śląska podaje do wiadomości informację dotyczącą programu Inwestycji leśno-zadrzewieniowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Poniżej znajdą Państwo prezentację z inwestycjami, do których można uzyskać dofinansowanie.

Materiały do pobrania