Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych dążymy do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Szkółka leśna.       
Na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska jest jedna szkółka położona w leśnictwie Zawieścice. Produkuje ona rocznie ok 1 mln sadzonek drzew i krzewów.

Przebudowa drzewostanów.
W lasach Nadleśnictwa Góra Śląska dominują drzewostany sosnowe. Jest to spowodowane przewagą słabych typów siedliskowych lasu, głównie borowych. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, przebudowujemy lite sośniny, wprowadzając gatunki liściaste.

Selekcja drzew.
Nierozerwalnym elementem hodowli lasu jest selekcja drzew, czyli wybór pojedynczych drzew lub drzewostanów o najlepszych cechach pokrojowych i jakościowych. Do zbioru nasion i wyhodowania z nich młodego pokolenia lasu służą drzewa doborowe, tzn. najlepsze osobniki odznaczające się odpowiednimi cechami zdrowotnymi, jakościowymi i przyrostowymi, które wpisane są do krajowego rejestru drzew doborowych oraz uznane przez komisję wyłączone drzewostany nasienne (WDN), których celem jest produkcja nasion. Na terenie nadleśnictwa znajdują się trzy WDN-y (jeden sosnowy i dwa dębowe).
 

Odnowienia, zalesienia.
Hodowla lasu to troska o przyszłość pokolenia drzewostanów. Jednym z ważniejszych zadań hodowli lasu jest jego odnowienie. Większość nowych lasów powstaje w sposób sztuczny przez wysadzanie sadzonek drzew leśnych. Wykorzystuje się również siły natury poprzez inicjowanie młodego pokolenia lasu polegające na naturalnym obsiewie.
 

Pielęgnacja młodego pokolenia.
Na posadzeniu nowego lasu nie kończy się temat związany z hodowlą lasu. Uprawa leśna musi być pielęgnowana szczególnie przez pierwsze dziesięciolecie. Na początku sadzonki muszą wygrać wyścig o światło z rosnącymi wokół roślinami, zwykle trawami. Naszym zadaniem jest m.in. pielęgnacja polegająca na wykaszaniu traw wokół sadzonek, spulchnianiu gleby, ochronie przed grzybami czy szkodnikami owadzimi np. szeliniakiem. Część posadzonych drzewek zamiera z powodu działania czynników zarówno abiotycznych jak i biotycznych, pozostawiając puste powierzchnie, które trzeba ponownie obsadzić starszymi sadzonkami. Prace te nazywane są poprawkami.
        Gdy drzewka na uprawie zaczynają stykać się gałązkami wówczas wchodzą w kolejną fazę życia zwaną młodnikiem. Leśnicy mając na uwadze wygląd przyszłego drzewostanu przeprowadzają tzw. czyszczenia późne, czyli usuwają drzewka,  które z różnych względów nie odpowiadają oczekiwaniom człowieka. W kilka lat po czyszczeniach późnych przychodzi pora na trzebieże, podczas których usuwa się drzewa, które zagrażają wyznaczonym wcześniej drzewom doborowym w przyszłości stanowiącym trzon dojrzałego drzewostanu. Mijają kolejne lata i hodowany przez nas las dojrzewa. Przychodzi czas na zmianę generacji - odnowienie drzewostanu polegające na zastąpieniu jednego już dojrzałego pokolenia drzew pokoleniem młodszym.