Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska znajduje się 5 użytków ekologicznych.

     Użytek Ekologiczny "Wiewierz" jest najstarszym, utworzonym w 1998 r., użytkiem, który na podstawie Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2002 roku powiększono do powierzchni blisko 160 ha. Użytek ten obejmuje kompleks podmokłych łąk z kępami niewielkich lasów w rejonie Wiewierzy, na terenie obrębu leśnego Załęcze w Leśnictwie Sułów. Mozaikę zbiorowisk otwartych użytku tworzą w głównej mierze łąki szuwarowe.
        

      Użytek Ekologiczny "Wiklina" o powierzchni ponad 35 ha, powstał na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXIV/123/04 dnia 10 listopada 2004 r. Użytek ten położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w gminie Wąsosz; 2 km na wschód od wsi Wiklina. Obszar użytku należy do Nadleśnictwa Góra Śląska i znajduje się w obrębie leśnym Załęcze w Leśnictwie Załęcze. Użytek ekologiczny "Wilkina" obejmuje obszar podmokłych i bagiennych łąk, turzowisk, wiklinisk oraz niewielkich zadrzewień. Ten bagienno-łąkowy kompleks otoczony jest zwartym kompleksem leśnym.Teren użytku poprzecinany jest siecią rowów, które toczą swe wody do cieku Grobelka - dopływu Masłówki (prawego dopływu Orli). Hipsometrycznie obszar ten leży na wysokości ok. 89 m n.p.m. Dominuje tu płaska rzeźba terenu. Teren użytku charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, z wyraźnie zaznaczonymi wylewami wiosennymi. Użytek ten leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy.     

      Użytek Ekologiczny "Łąka Trzęślicowa" powołany Uchwałą Nr XLIII/315/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2006 roku obejmuje obszar 3,20 ha. Położony jest na terenie obrębu leśnego Góra w leśnictwie Chróścina. Utworzony został w celu zachowania unikatowego środowiska podmokłej łąki trzęślicowej

      Użytek Ekologiczny "Żurawie Pierzowisko" zajmujący obszar 1,85 ha, został powołany Uchwałą Nr XLIII/315/06 Rady Miejskiej w Górze dnia 28 września 2006 roku. Położony jest na terenie obrębu leśnego Góra w leśnictwie Chróścina  1,5 km na północny-wschód od Włodkowa Dolnego. Utworzony został w celu zachowania śródleśnej, podmokłej łąki.

      Użytek Ekologiczny "Kanał Świernia"  Uchwałą Rady Gminy Jemielno z dnia 10.10.2002r. około 140 ha powierzchni, na terenie leśnictwa Jemielno, uznano za użytek ekologiczny. Obszar objęty ochroną obejmuje dolinę Kanału Świernia z naturalnymi ciekami wodnymi i przyległym od strony zachodniej kompleksem leśnym. Tereny leśne użytku zajmują powierzchnię ok. 89 ha. Na terenie Kanału Świernia występują obszary naturalnie odtwarzające się po powodzi z 1997r. ze stanowiskami  rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt.