Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

 Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

     Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

     Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

      Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

      Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

      Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

    
      Dla Nadleśnictwa Góra Śląska Plan Urządzenia Lasu sporządzony został na lata 2015-2024 na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2015 r.    
I.  Zestawienie powierzchni wg stanu na 01.01.2015 r.
Powierzchnia (w zaokrągleniu do pełnych ha) ogólna Nadleśnictwa wynosi 22.419 ha, w tym według obrębów leśnych:
Obręb Góra - 8.472 ha
Obręb Jemielno - 8.965ha
Obręb Załęcze - 4.982 ha
Powierzchnia lasów 21.146 ha, w tym:
a) według pełnionych funkcji:
- lasów uznanych za ochronne - 8.925 ha
- pozostałych lasów (lasów gospodarczych) - 12.220 ha
b) według grup kategorii użytkowania:
- gruntów zalesionych - 20.047 ha
- gruntów niezalesionych - 454 ha w tym do odnowienia 203 ha
- gruntów związanych z gospodarką leśną - 645 ha
Powierzchnia pozostałych gruntów (gruntów nieleśnych) 1.273 ha
II.  Zestawienie zadań na lata 2015-2024
Zadania obligatoryjne:
- pozyskanie drewna w ilości nie większej niż 1.018.125 m3 grubizny netto
- pielęgnowanie lasu na powierzchni 15.716 ha
Zadania określone kierunkowo
- zadania dotyczące zalesień i odnowień:
* odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 203 ha
* orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego - 1.466 ha
* orientacyjna powierzchnia podsadzeń i dolesień - 24 ha
* orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień - 346 ha
*orientacyjna powierzchnia melioracji - 1.690 ha

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.