Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Najbardziej kompleksową i najlepiej legislacyjnie i politycznie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie ekosystemom trwałą egzystencję jest NATURA 2000.

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów:
1. ostoje ptaków tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej
2.ostoje przyrody tworzone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej
Dyrektywa Ptasia uchwalona 2 kwietnia 1979 r. zawiera założenia ochrony i zachowania wszystkich populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim w obrębie Wspólnoty Europejskiej, prawne uregulowanie handlu i pozyskiwania ptaków łownych oraz przeciwdziałanie pewnym metodom ich łapania i zabijania. W celu gatunkowej ochrony ptaków wyznaczono ostoje-obszary specjalnej ochrony (OSO).
Dyrektywa Siedliskowa uchwalona 21 maja 1992 r. określa zasady ochrony i zachowania siedlisk naturalnych, dzikiej fauny i flory oraz bioróżnorodności w obrębie europejskiego terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu ochrony siedlisk dyrektywa wyznacza obszary określane mianem specjalnych obszarów ochrony (SOO).

Na terenie Nadleśnictwa występują:
Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Baryczy o kodzie PLH020084
Obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie o kodzie PLB020008 oraz PLH020018. Obszary te zostały połączone w jeden o kodzie PLC020002.