Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu (wraz z zadrzewieniami im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna- Góra) zajmuje powierzchnię, na terenach w zarządzie Nadleśnictwa Góra Śląska, ok. 230ha.

Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni ok. 1.900ha

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy zajmuje powierzchnię ok. 14.700ha.

Fot. z arch. nadleśnictwa. Fotografia przedstawia rozlewiska Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy

W dolinie Baryczy gnieżdżą się: kanie rude (Milvis milvus) - drapieżne ptaki znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, krwawodzioby (Tringa totanus), kszyki (Gallinago gallinago) i zimorodki (Alcedo atthis). Rozlewiska rzeki wabią liczne gatunki ptaków m.in. gęsi gęgawy (Anser anser), żurawie (Grus grus), stada przelotnych siewkowców, ale również lęgowe rycyki (Limosa limosa), kolonie czapli siwych (Ardea cinerea) i kormoranów (Phalacrocroacidae). Nieopodal okolicznych bagienek usłyczeć można  żurawie (Grus grus) oraz bociany (Ciconia ciconia), które są nie tylko symbolem szczęścia dla tych gospodarstw, w których zdecydowały się na założenie gniazda, ale również oznaką czystości otaczających obszarów rolniczych. Bocianów w dolinie Baryczy nie jest mało, naliczono ich bowiem ponad 300 par. To jest prawie tyle, co w całej Austrii, a więcej niż we Francji czy Danii, gdzie populacja tych ptaków gwałtownie zmalała na skutek intensywnej gospodarki rolnej.