Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta.

     Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

     Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

     Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Góra Sląska jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 340 szt., danieli 170 szt., saren 3500 szt., a dzików 730 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

     Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Wśród zbiorników wodnych prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

     Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

     Łowiska nadleśnictwa posiadają łączną powierzchnię 13.032 ha ha, w tym 4.371 ha zajmują zwarte kompleksy leśne.

     Gospodarka łowiecka realizowana jest na obszarze 17 obwodów łowieckich, w tym wyłączone z dzierżawy są trzy obwody o nr.: 27, 37 i 38 , są to tzw. Ośrodki Hodowli Zwierzyny (OHZ).
Na terenach OHZ Nadleśnictwa Góra Śląska oprócz zadań hodowlanych polegających m.in. na dokarmianiu zwierzyny, dbaniu o obiekty służące zwierzętom typu paśniki, lizawki, przeprowadza się, wynikające z potrzeb hodowlanych, polowania indywidualne i zbiorowe głównie na sarny, jelenie oraz dziki. Myśliwi spędzają w łowisku przeciętnie kilka dni. W tym czasie zakwaterowani są w wolnostojącym, specjalnie przygotowanym budynku znajdującym się w miejscowości Załęcze. Kwatera myśliwska posiada 5 dwuosobowych pokoi z łazienkami, salę TV oraz dużą jadalnię.

Leśniczy d/s łowiectwa Adam Kosowski tel. 795 516 938