Asset Publisher Asset Publisher

Lasy społeczne w okolicach Leszna

W ostatnim czasie odbyły się spotkania konsultacyjne lasów o zwiększonej funkcji społecznej w Nadleśnictwach Góra Śląska, Włoszakowice i Karczma Borowa.

W spotkaniu uczestniczyli leśnicy, przedstawiciele lokalnej społeczności, świata nauki i przemysłu drzewnego.

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej - priorytetem w nich są m.in. dostępność dla odwiedzających, zagospodarowanie rekreacyjne, czy zachowanie walorów krajobrazowych. Lasy o zwiększonej funkcji społecznej charakteryzują się tym, że priorytetem w nich są m.in. dostępność dla odwiedzających, bezpieczeństwo, zagospodarowanie rekreacyjne, zachowanie walorów krajobrazowych, a nie pozyskanie drewna. Należy jednak pamiętać, że w takich lasach gospodarka leśna ma być nadal prowadzona, aby zachować ich trwałość i stabilność. Pogodzenie wszystkich funkcji stanowi zatem wyzwanie dla całej grupy interesariuszy, uczestniczących w dialogu.

Były to pierwsze spotkania, w niektórych Nadleśnictwach zaplanowano już wizyty terenowe.  Cenne, jest to, że podczas spotkań przedstawiciele lokalnych społeczności przedstawili swoje potrzeby i oczekiwania. Zachęcamy do zgłaszania się do Nadleśnictw i wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach- podkreśla dr inż. Katarzyna Giełda-Pinas, starszy specjalista SL ds. urządzania lasu w RDLP w Poznaniu 

W dyskusji pojawiło się dużo treści merytorycznych, które pomogły każdej ze stron usłyszeć, głos społeczeństwa, który jest bardzo zróżnicowany, a potrzeby różne. Dyskusje były niezwykle cenne, bo prowadzone w szerszym gronie. W rozmowach uczestniczyli także wykonawcy planu urządzenia lasu i koordynatorzy ds. inicjatyw społecznych z poziomu RDLP i sąsiednich Nadleśnictw. W praktyce pozwoliło to na wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu lasu, a kształt tych modyfikacji był wspólnie projektowany przez leśników i mieszkańców - mówi Wiesław Krzewina dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Lasy społeczne są wyznaczane w każdym nadleśnictwie RDLP w Poznaniu, głównie na terenach zurbanizowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie większych miast i terenach intensywnie użytkowanych rekreacyjnie. Gospodarka leśna prowadzona jest przez leśników w indywidualny sposób, tak aby one mogły pełnić funkcję krajobrazową i rekreacyjną dla mieszkańców. Mając na uwadze Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej, należy podkreślić, że nie są to jednak lasy o roli parków podmiejskich, czy niedostępnych dla turystów rezerwatów. Prace leśne nadal w nich będą realizowane, ale w sposób mocno zmieniony z minimalnym udziałem zrębów zupełnych.